Πιστοποιητικά

ΙΝΤΕΡΚΑΤ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πολιτική της ΙΝΤΕΡΚΑΤ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (εκμετάλλευση λατομείων, εκτέλεση τεχνικών εργασιών, διακίνηση υλικών, κ.λπ.) είναι να διαχειρίζεται με τέτοιο τρόπο τις υπηρεσίες/ λειτουργία της, ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις και προσδοκίες των πελατών, παρέχοντας υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τη λειτουργία της.

Δείτε περισσότερα